Avís legal de la web i Política de Privacitat

Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització d’aquest lloc web.

La Fundació Privada per a l’ordenació del sector de la construcció a Catalunya es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment la Fundació Privada per a l’ordenació del sector de la construcció a Catalunya pugui interrompre, desactivar i/o cancel.lar qualsevol dels continguts i serveis que s’integren al lloc web.

 

L’accés i la utilització de certs continguts i serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides. L’accés i la utilització dels esmentats continguts i serveis implicarà, per conseqüent, la plena adhesió a les Condicions Particulars que els regulen en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi als mateixos, quedant aquestes Condicions Particulars incorporades automàticament a les presents Condicions Generals.

 

L’usuari s’obliga a no accedir als continguts i serveis del lloc web per altres medis que no siguin la interfície de pantalla que la fundació proporciona per a accedir als mateixos.

 

La Fundació Privada per a l’ordenació del sector de la construcció a Catalunya podrà exigir per a l’accés a determinats continguts i serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en tal cas, haurà de proporcionar la informació sol licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:

 

  • Facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat.
  • Actualitzar les dades de registre per a que aquests segueixin sent veraces, exactes i complets.

L’usuari no podrà escollir com a nom d’usuari o contrasenya paraules i/o expressions que, en general, fossin contràries a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats i, en general, paraules i/o expressions sobre les que recaigui algun dret que exclogui la utilització per l’usuari de les mateixes. Per aquest fi, l’usuari no podrà seleccionar paraules o expressions que siguin malsonants, injurioses, calumnioses, idèntiques, similars o, en alguna forma, coincidents amb signes distintius, denominacions socials, així com noms, cognoms, noms artístics i/o pseudònims de terceres persones.

 

Si l’usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si la fundació tingués motius suficients per a sospitar que la citada informació fos falsa, inexacta, incompleta, o contraria a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats, de conformitat amb el que s’estableix en el paràgraf anterior, la fundació tindrà dret a cancel•lar el registre i denegar l’accés i ús, present o futur, del lloc web o de qualsevol dels continguts i/o serveis en ell incorporats.

 

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir ambdós en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualsevol de les activitats que es realitzin o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.

 

L’usuari s’obliga a usar el lloc web i els continguts i/o serveis que en ell s’incorporen de forma diligent i correcta. Així mateix, es compromet a no utilitzar el lloc web:

  • Per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l’ordre públic establert.
  • Amb fins o efectes il•lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant la fundació qualsevol responsabilitat que, de tot l’anterior, es pogués derivar.

Queda expressament prohibit que l’usuari autoritzi a tercers l’ús, total o parcial, del lloc web o que introdueixi i/o incorpori en una activitat empresarial pròpia els continguts i/o serveis en ell incorporats. Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut del qual els usuaris puguin beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis oferts o el lloc web en sí.

 

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part d’altres usuaris.

 

L’usuari s’obliga a no interferir, ni interrompre, l’accés i utilització del lloc web, servidors o xarxes connectats al mateix, ni incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

 

La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del lloc web, així com dels continguts i serveis en ell incorporats, té una duració indefinida. Així mateix, qualsevol de les parts podrà donar per terminada o suspendre la present relació jurídica unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit.

 

Sense prejudici de l’anterior, l’esmentada relació es donarà per terminada con caràcter immediat quan la fundació publiqui unes noves Condicions Generals. L’accés i utilització del lloc web implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions i, conseqüentment, l’inici d’una nova relació jurídica.

 

La fundació es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents Condicions Generals.

 

La fundació podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts, total o parcialment, els drets i obligacions assumits en virtut de la relació contractual aquí exposada, així com la posició contractual a qualsevol tercera part, entenent-se, per mitjà de la present clàusula, que l’usuari atorga autorització suficient a tal efecte.

 

Política de Privacitat


L’accés a alguns dels serveis i productes oferts a través de la pàgina web del Consta  pot requerir que l’usuari proporcioni determinades dades de caràcter personal. D’acord amb el disposat al Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, informem que el responsable del tractament de les dades recollides és la Fundació Privada per a l’ordenació del sector de la construcció a Catalunya.

 

Informem que les dades quedaran incorporades als fitxers de la fundació amb la finalitat de fer la tramitació del servei demandat o per posteriorment facilitar informació, en cas que hi hagi interès legítim o amb prèvia autorització de l’interessat, sobre qüestions relacionades amb la fundació i el sector de la construcció, o per també informar de cursos de formació.

 

Les dades seran conservades el temps indispensable en atenció a les finalitat de tractament per les que han estat recollides, però en tot cas, l’interessat té  dret a accedir, rectificar, limitar el tractament, cancel·lar i suprimir les seves dades, així com demanar la seva portabilitat a un tercer que ens hagi autoritzat.

 

Qualsevol d’aquests supòsits podrà realitzar-se pel seu titular directament mitjançant comunicació al mail info@consta.org.

 

 

Legislació aplicable. Submissió a furs.


Les vendes realitzades a la web de Consta es sotmeten a la legislació espanyola.

 

En el suposat que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran el fet, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atengui, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

 

En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

Inscripció a jornades de Consta


El sol•licitant un cop estigui registrat a la Web, sol•licitarà la tramitació on line de la seva inscripció a la jornada, i haurà d’esperar a rebre la confirmació de la seva inscripció per part de Consta via e-mail o bé telefònicament.

 

En el concepte del comprovant de pagament ha d’aparèixer sense falta el nom de la jornada, el nom i cognoms de les persones que assistiran així com l’empresa on treballen (excepte en el cas dels autònoms). Si és la seva empresa o una altra entitat qui li abona el pagament, en el concepte de l’ingrés o transferència ha d’aparèixer el nom de la persona que s’inscriu al curso i no l’entitat que abona l’import.

 

Cancel•lació:


La fundació es reserva el dret a cancel•lar una jornada si no s’arriba a un mínim d’assistents a l’acte o per circumstàncies imprevistes. En el cas que la jornada no fos gratuïta, i s’hagués efectuat el pagament corresponent d’inscripció, el sol•licitant podrà optar, un cop cancel•lada la jornada, entre la devolució de l’ingrés efectuat, o la inscripció en una altra jornada de pagament de la fundació en aquest cas si l’import ingressat fos de major import que el de la nova jornada, se li tornarà la diferència.

 

El sol•licitant podrà cancel•lar la seva inscripció a una jornada de pagament amb dret a devolució del total de l’import ingresat, si la cancel•lació es produeix abans de les 48 hores d’inici de la jornada. En cas contrari el sol•licitant perdrà el dret a la devolució de l’ingrés efectuat.

 

Legislació aplicable. Submissió a furs.


Les compres realitzades a la web www.consta.org es sotmeten a la legislació espanyola.

 

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran el fet, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de la obligació o al del domicilio de la part compradora.

 

En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

Devolucions, canvis o reemborsaments


Més informació al següent link https://www.recons-consta.org/devolucions_reemborsament

 

POLÍTICA DE COOKIES


[cookies_declaration]