Sol·licitud del segell CONSTA i/o RECONS

En aquesta secció pots fer la teva sol.licitud de certificació. Ens posarem en contacte amb tu un cop ens arribi la teva sol.licitud per informar-te de com fer la tramitació

Per poder disposar del segell de qualitat a la construcció CONSTA has de complir amb els següents requisits:

 • Ser una empresa legalment constituïda.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries empresarials i de la Seguretat Social.
 • Tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil.
 • Haver complert un mínim d’un any en l’exercici de la(es) seva(es) activitat(s).
 • Complir amb el Reglament de Consta

Per poder disposar del segell de qualitat a la construcció RECONS has de complir amb els següents requisits:

 • Tenir experiència mínima d’un any.
 • Demostrar voluntat i compromís vers la gestió ambiental.
 • Disposar de personal qualificat per a dur a terme les activitats relacionades amb la gestió ambiental.
 • Tenir cura de la previsió de residus generats, dels serveis a contractar (gestió de runes, transport,…) i de les condicions de la llicencia d’obres.
 • Portar i mantenir un registre dels aspectes ambientals de l’activitat.
 • Disposar d’evidències documentades del seguiment i control dels aspectes ambientals.

Formulari de sol.licitud de certificació:

DADES DE L'EMPRESA


Empresa: *
Direcció: *
CIF: *
C.P.: *
Representant legal: *
Persona de contacte: *
telèfon: *
Web:
E-mail: *
Logo:
Asociació a la que pertany:
Població:

Activitats per les quals es sol·licita la inscripció


Adequacions a normatives
Aïllament acústic
Aïllament al foc
Aïllaments tècnics
Ram de paleteria.
Amianto
Bastides
Aplicació de resines impermeabilitzants i revestim
Baixa tensió
Canalitzacions de Baixa i Mitja Tensió
Fusteria d’alumini
Fusters
Serralleria
Tancaments
Tancaments i Murs Cortina
Fonaments.
Climatización
Col·locadors de parquet
Conservació edificis-enderrocs
Consolidació i prep.terrenys-Construcció completa
Consolidació i rehabilitació d'edificis
Construcció d'estacions de servei
Construcció,repar. i conser. d'edificis i naus ind
Constructor generalista
Cobertes
Enderrocs
Disseny d'interiors i decoració
Enrajoladors.
Estacions Transformadores
Estructura.
Excavacions i moviments de terres
Extracció-ventilació
Fontaneria
Il.luminació
Impermeabilització de formigó
Impermeabilitzacions
Instal.lador generalista
Instal·ladors d’aigua.
Instal.ladors d'ascensors
Instal·ladors de climatització.
Instal·ladors de domòtica.
Instal·ladors d’electricitat.
Instal·ladors d’energia solar.
Instal·ladors de gas.
Instal·ladors de piscines.
Instal·ladors de telecomunicacions.
Jardineria.
Neteja d’obra
Manteniment d'edificis
Marbres i pedres
Morters
Mobles de Cuines
Paviments de resines continus.
Paviments de formigó fratassat imprès
PCI
Pintors.
Protecció passiva contra el foc.
Projecció i execució d'obres
xarxes
Reformes.
Rehabilitació
Rehabilitació integral d'edificis
Rehabilitacions interiors
Resines i microciments
Restauració de façanes
Segellat
Treballs en espais confinats
Treballs en tècniques verticals
Urbanitzacions
Guixaires.

Certificats de qualitat


Tipus de certificat
Organisme de certificació
Data
Vigència
Certificat d'instal·lador
Desamiantat (RERA)
ISO 14001
ISO 9001
ISO 45001 (OHSAS 18001)
SGE-21
Altres

He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

Los datos obligatorios son imprescindibles para tramitar la solicitud. El resto de datos se solicitan para ofrecer un mejor servicio y comunicación. El solicitante autoriza la incorporación de todos los datos mencionados en un archivo de la Fundación Privada para la Ordenación del Sector de la Construcción en Cataluña, con domicilio en Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que tiene como finalidad tramitar la solicitud. Asimismo, autoriza que se le envíe información y ofertas comerciales por correo electrónico o algún otro medio de comunicación electrónica equivalente. Conforme al Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, el solicitante dispone de los derechos de acceso, rectificación y cancelación de estos datos, así como oponerse a su tratamiento mediante escrito a la dirección anteriormente indicada con la referencia Protección de Datos.